Uwaga konkurs! Drukuj

"Pocztówka z podróży - miejsca ciekawe, znane i te,
o których marzę"

Konkurs organizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu.

Cel Konkursu
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
3. Rozwijanie wyobraźni dzieci i chęci poznawania świata poprzez podróże.
4. Uwrażliwianie na piękno natury.

Założenia organizacyjne
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów od klasy 1 SP do klasy IIIG.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 lub A4 wykonana techniką:
rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, farby, wyklejanki.
5. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy*.

Warunki Konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) klasy 1-3,
b) klasy 4-6,
c) klasy 7-8 i IIIg
2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 31.01.2019.
3. Prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
4. Wszystkie prace prosimy przynosić do p. Gabrieli Rakoczy i Anety Przepłaty.

Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się na apelu w sali gimnastycznej dnia 04.02.2019 r.
4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

Do pobrania

Oświadczenie autora pracy plastycznej, zgoda rodziców/prawnych opiekunów