Rekrutacja 2019/2020 Drukuj

UWAGA RODZICE!

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Punkt przedszkolny.
2. Oddział przedszkolny.
3. Klasa I.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do punktu, oddziałów przedszkolnych, klasy 1 szkoły podstawowej można pobrać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie, klikając poniżej w odpowiednie linki

1. Punkt przedszkolny

Organizacja Punktu Przedszkolnego

Regulamin rekrutacji do punktu przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego

2. Oddział przedszkolny

Harmonogram

Regulamin rekrutacji - oddział przedszkolny

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

3. Szkoła Podstawowa – klasa I

Regulamin

Harmonogram

Wniosek o przyjęcie do klasy 1

Wniosek o przyjęcie 6 latka do klasy 1

Wniosek o przyjęcie - spoza obwodu

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) art. 154, art. 157 ust. 1,2.
2. Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 21 stycznia 2019 r.

UWAGA RODZICE!

Spotkanie organizacyjne w sprawie rekrutacji i organizacji nowego roku szkolnego 2018/2019 odbędą się w dniu 14 marca 2018 r. (środa)

1. Godz. 12.00 - Punkt przedszkolny
2. Godz. 12.20 - Oddział przedszkolny „5” latki
3. Godz. 12.40 - Oddział przedszkolny „6” latki

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do punktu, oddziałów przedszkolnych, klasy 1 szkoły podstawowej można pobrać w sekretariacie szkoły lub elektronicznie, klikając poniżej w odpowiednie linki

1. Punkt przedszkolny

Regulamin rekrutacji do punktu przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego

2. Oddział przedszkolny

Harmonogram

Regulamin rekrutacji - oddział przedszkolny

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

3. Szkoła Podstawowa – klasa I

Regulamin

Harmonogram

Wniosek o przyjęcie do klasy 1

Wniosek o przyjęcie 6 latka do klasy 1

Wniosek o przyjęcie - spoza obwoduREGULAMIN REKRUTACJI
DZIECI DO PUNKTU PRZREDSZKOLNEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH,
KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁUKAWCU

I
Przepisy ogólne
§ 1

1. Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Publicznych w Łukawcu.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o rodzicach, należy prze to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

II
Zasady rekrutacji
§ 1

1. Do punktu przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są z urzędu i w pierwszej kolejności dzieci w wieku 4 lat ( urodzone w 2012 r.) zamieszkałe w obwodzie szkoły. Załączniki:
a) Harmonogram - załącznik nr 1,
b) Wniosek – załącznik nr 2.

§ 2

1. Do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są z urzędu i w pierwszej kolejności dzieci w wieku 5 i 6 lat ( urodzone w 2010 r. i w 2011 r.) zamieszkałe w obwodzie szkoły. Załączniki:
a) Harmonogram- załącznik nr 3.
b) Wniosek – załącznik nr 4.

2. Dzieci urodzone w 2010 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły edukację w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Łukawcu, na wniosek rodziców , złożony do 31 marca 2016 r. , mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.

Załącznik: Wniosek o kontynuację – załącznik nr 5.

§ 3

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 przyjmuje się z urzędu i w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Załącznik: Harmonogram - załącznik nr 6.

1) dzieci urodzone w roku 2009, które roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Wymienione dzieci- na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r. -mogą kontynuować naukę w klasie pierwszej.

Załącznik: Wniosek o kontynuację – załącznik nr 7.

2) dzieci urodzone w 2009 r.
Załącznik: Wniosek – załącznik nr 8.

3) dzieci urodzone w roku 2010 tj. w wieku 6 lat, na wniosek rodziców pod warunkiem, że :
a) korzystały z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w roku
b) poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej , wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Załącznik: Wniosek – załącznik nr 9,

2. Do klas drugiej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, a które na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016 r. będą kontynuować naukę w klasie drugiej w roku szkolnym 2016/2017.

Załącznik: Wniosek o kontynuację – załącznik nr 10,

§ 4

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 w Łukawcu przyjmuje się absolwentów szkoły podstawowej ,w pierwszej kolejności zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu.
2. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do gimnazjum z urzędu. Załączniki:

c) Harmonogram- załącznik nr 11,
d) Wniosek – załącznik nr 12,

§ 5

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół mogą być przyjęci do:
a) punktu przedszkolnego,
b) oddziałów przedszkolnych,
c) klasy pierwszej szkoły podstawowej,
d) klasy pierwszej gimnazjum,
jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

2. W przypadku rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum kandydaci spoza obwodu szkoły, zobowiązani są do dostarczenia do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

§ 6

1. O przyjęciu ucznia spoza obwodu do oddziału przedszkolnego, do szkoły podstawowej lub do gimnazjum w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor Zespołu.

2. W sytuacji, gdy przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 1 , wymaga zmian organizacyjnych i finansowych , dyrektor Zespołu Szkół może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

III
Postanowienia końcowe

§ 7

1. Druki wniosków można pobrać w sekretariacie szkoły, ze strony internetowej oraz podczas zebrań organizowanych w szkole dla rodziców dzieci, o których mowa w niniejszym regulaminie.

Regulamin rekrutacji,